Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

26
marzec
2018

Wesołych Świąt!

http://oia.krakow.pl/storage/20180326_zyczenia_swieta_s.png13
marzec
2018

Komunikat NIA

Rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów - komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej

W związku z opublikowanym 8 marca br. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499), oraz informacją o rzekomym ograniczeniu możliwości zdobywania punktów edukacyjnych, Naczelna Izba Aptekarska przekazuje następujące wyjaśnienia:

Wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat. Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.

Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa, zgodnie z ramowym programem kursów, obejmującym efekty kształcenia opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

W praktyce oznacza to, że szkolenia odbywające się w formie internetowych programów edukacyjnych będą uznawane przez okręgowe izby aptekarskie, na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas. Szkolenia za pomocą nowoczesnych metod komunikacji, to jedna z coraz częściej wybieranych form kształcenia farmaceutów - utrzymanie tej formy kształcenia jest kwestią bezdyskusyjną.

W dobie informatyzacji, kiedy najtrudniejsze operacje neuro czy kardiochirurgiczne transmitowane są przez internet, stanowiąc materiał szkoleniowy, nakazywanie farmaceutom powrotu do sal wykładowych, stanowiłoby niczym nieuzasadnione utrudnienia w dostępie do powszechnej wiedzy. O popularności i potrzebie szkoleń realizowanych jako internetowe programy edukacyjne świadczą poniższe statystyki tylko jednego z portali prowadzącego szkolenia w tym trybie:

•    Liczba wszystkich użytkowników w systemie: 26274
•    Liczba aktywnych użytkowników w systemie (biorących udział w co najmniej jednym kursie): 23702
•    Zalogowanych w ciągu ostatniego tygodnia: 1818
•    Zalogowanych w ciągu ostatniego miesiąca: 3561

Liczba certyfikatów na punkty twarde wydana w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym sięga blisko 100 tysięcy. W wielu przypadkach uzyskanie tych punktów przez farmaceutów, zwłaszcza w mieszkających z dala od jednostek szkolących, nie byłoby możliwe.

Mając na uwadze powyższe jeszcze raz podkreślamy, że wszystkie certyfikaty wydane przez jednostki szkolące były i są akceptowane przez okręgowe izby aptekarskie, jako element realizacji programy szkoleń ciągłych farmaceutów.12
marzec
2018

Rozporządzenie MZ w spr. szkoleń farmaceutów

Rozporządzenie MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów

8 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 i dotyczy osób, które rozpoczynają okres edukacyjny po tym terminie czyli tych, które odbierać będą prawo wykonywania zawodu od roku 2018 (§ 6 ust. 4. Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego praw, oraz osoby które obecnie odbywają półroczne przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu ( § 6 ust.5 5. Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone).

Wszyscy, którzy rozpoczęli okres edukacyjny kończą go na dotychczasowych zasadach ( § 9. Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego).

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu to:
1.    Rozszerzenie ramowego programu (§ 2. 1. Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje efekty kształcenia dotyczące wiedzy z następującego zakresu zagadnień:2) postępu nauk farmaceutycznych: b) technologii produktów leczniczych oraz jakości i autentyczności produktów leczniczych i wyrobów medycznych w obrocie;j) radiofarmacji; k) farmacji onkologicznej;3) zdrowia publicznego, w tym nadużywania oraz uzależnienia od produktów leczniczych;7) wyrobów medycznych;8) suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;9) badań klinicznych.
2.    Rozszerzenie możliwości uzyskania punktów edukacyjnych: ( § 3 ust 1. Farmaceuta realizuje obowiązek ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, przez: 13) podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów;14) indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
3.    Określenie liczby punktów edukacyjnych za każdą formę szkolenia i doprecyzowanie rodzaju dokumentu potwierdzającego realizację szkolenia ciągłego ( § 3 ust.2. Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba punktów, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”.
4.    Wyrównanie ilości punktów za uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych ( za wszystkie tytuły można uzyskać 50 pkt)
5.    Wprowadzenie nowego wzoru karty szkolenia (§ 6 ust.1 załącznik 2 do rozporządzenia)
6.    Dokładne określenie terminu, do którego można składać wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego (§ 6 ust. 7. (…) Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.)
7.    Konieczność uzyskania punktów w danym okresie edukacyjnym (§ 6 ust.10. Brak uzyskania w zakończonym okresie edukacyjnym wymaganej liczby punktów, o których mowa w § 4, skutkuje wpisem w karcie ciągłego szkolenia o niezaliczeniu ciągłego szkolenia.)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot12
marzec
2018

Zaproszenie do udziału w kursie Ikona pliku typu pdf

14.04.2018 r. (sobota)

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w kursie:

Nutraceutyki, suplementy i witaminy

Data: 14.04.2018 r. (sobota)
Miejsce kursu: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków.

Szczegóły w załączniku:
Zaproszenie (pdf)

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot27
luty
2018

Obwieszczenie MZ dot. wykazu refundowanych leków

od 1 marca 2018 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2018

Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.13
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/13/

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot22
luty
2018

Wykład "Przeglądy Lekowe"

Kraków, 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 15.30

Data: 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 15.30
Miejsce: Hotel Sympozjum, Kobierzyńska 47, 30-363 Kraków

Wykład dr. Piotra Merksa – „Przeglądy Lekowe”

Główny przekaz wykładu: Przeglądy lekowe, edukacja, zasady realizacji, możliwości prawne w Polsce oraz ich przyszłość na świecie. Przegląd lekowy (MUR, MTM) to jedna z najbardziej znanych usług farmaceutycznych jakie świadczą aptekarze na całym świecie. Media branżowe w Polsce tworzą wiele mitów dookoła przeglądów lekowych, często wprowadzając w błąd.

Jeśli jesteście zainteresowani, aby poznać przeglądy lekowe od kolebki, sposoby kształcenia, opinie kolegów aptekarzy, problemy z ich wdrożeniem, wymogi lokalowe jakie musiały spełnić apteki w innych krajach, a także własne doświadczenia naszego eksperta zapraszamy na wykład.

Warto usystematyzować wiedzę i dowiedzieć się jak ta szeroko rozpowszechniona usługa funkcjonuje naprawdę w innych krajach.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma 4 punkty edukacyjne miękkie w ramach szkoleń ciągłych.

---
Zapisy w biurze OIA w Krakowie:
tel. 12-264-25-5319
luty
2018

Komunikat

ZAKAZ UŻYWANIA PRZEZ APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE ZNAKU CZERWONEGO KRZYŻA

W związku z pytaniami kierowanymi do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie informujemy, iż znak „Czerwonego Krzyża” jest znakiem zastrzeżonym, posiadającym ochronę prawną.
Zgodnie z Regulaminem używania znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca , przyjętym przez Radę Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 r. w Budapeszcie, wyłączne oprawo posługiwania się znakiem Czerwonego Krzyża przysługuje organizacji Polski Czerwony Krzyż, oraz pojazdom i budynkom (np. wojskowej służby zdrowia), które otrzymały zezwolenia na posługiwanie się tym znakiem.

Apteki ogólnodostępne na terenie Polski nie posiadają zezwolenia na używania znaku Czerwonego Krzyża.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 16.11.1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (DZ.U. z 1964 .41.276) :
- prawo używania znaku lub nazwy Czerwony Krzyż … przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych,
- kto wbrew przepisom używa znaku lub nazwy Czerwony Krzyż podlega karze grzywny.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot08
luty
2018

Plakat GIF

http://oia.krakow.pl/storage/20180207_leki_z_sieci_s.jpg
Informujemy, że w biurze OIA w Krakowie dostępne są do pobrania za darmo plakaty wspierające Kampanię Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot28
styczeń
2018

II Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich

28 maja – 3 czerwca 2018 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20180129_pielgrzymka_img_s.png
Serdecznie zapraszamy wszystkich farmaceutów oraz ich rodziny na II Pielgrzymkę Krakowskich Farmaceutów. Tym razem ruszamy w kierunku Portugalii. Będzie okazja przejść kilka odcinków szlakiem Św. Jakuba. Dotrzemy aż do Santiago de Compostella. Na naszym szlaku nie zabraknie też sanktuarium w Fatimie. Z nami będzie można dojść aż na "koniec świata" czyli przylądek Cabo Finisterre.
Na naszej pielgrzymce będzie czas na modlitwę, odpoczynek i integrację. Towarzyszy nam kapelan farmaceutów ks. Krzysztof Niewiadomski.

Zapraszamy :)
Małgorzata Lelito
Skarbnik OIA, tel. 609-844-410

Informacje i zapisy w biurze podróży Abraksas.

PROGRAM Pielgrzymki (pdf)18
styczeń
2018

UWAGA! Zmiana stawek VAT

Szanowni Państwo,
dzięki uprzejmości firmy infofarm poniżej zamieszczamy informację o zmianie stawek VAT od 19 stycznia 2018 r.

zmiana stawek VAT (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot17
styczeń
2018

Farmakopea Polska XI (2017)

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne prowadzi sprzedaż Farmakopei Polskiej XI (2017)

FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI część podstawowa (FP XI 2017) Część podstawowa nowego XI wydania Farmakopei Polskiej (FP XI 2017) została opracowana i wydana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego >>>10
styczeń
2018

Plany kontroli aptek 2018

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plany kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2018.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plany kontroli na 2018 rok

Plany kontroli na 2018 rok WIF Kraków (pdf)
Plany kontroli na 2018 rok Delegatura WIF Nowy Sącz (pdf)
Plany kontroli na 2018 rok Delegatura WIF Tarnów (pdf)03
styczeń
2018

Uwaga! Ważne w sprawie dyżurów aptek

W załączeniu dokumenty Ministerstwa Zdrowia oraz Sejmu w sprawie dyżurów aptek.

pismo MZ z dnia 24-08-2017 (pdf)
Odpowiedź na interpelację poselską (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot20
grudzień
2017

Komunikat MZ dot. ZSMOPL

20 grudnia 2017 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) o zawieszeniu obowiązywania przepisów do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Komunikat MZ dot. ZSMOPL

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot05
grudzień
2017

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL

WAŻNE!!! Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym.

Link do strony internetowej CSIOZ: www.csioz.gov.pl

Plik do pobrania:
Instrukcja podłączenia do ZSMOPL (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
maj
2017

ESKULAP – ogólnopolski program ubezpieczniowy

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:
ESKULAP (pdf)17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2015 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Warunki ubezpieczenia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif